;
  • Report:  #1524546

Complaint Review: LY THAO KY/ BLISS MIMOSA CORPORATION - Ho Chi Minh

Reported By:
Andie - Santa Ana, United States
Submitted:
Tue, February 14, 2023
Updated:

LY THAO KY/ BLISS MIMOSA CORPORATION
Ho Chi Minh, Vietnam
Phone:
+84906328377
Web:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076183317051
Tell us has your experience with this business or person been good? What's this?
Report Attachments

DEBT- This woman known as LY THAO KY owed We Care for Humanity US$2000 since October 2022 and did not make any effort to pay. The money was intended to be used for the humanitarian purposes in Vietnam but instead of paying she was hiding and eluded the organization.

SCAM- LY THAO KY together with her lover DAVID VU and their Filipino counterpart, another fake Sultana of Mindanao- BHAE IZASHY AMOR MASTURA whose real name is BAINOT MAMASASULOG, domestic helper in Saudi Arabia have been illegaly selling Royal Titles of Minadanao to Vietnamese citizens. According to testimonies of the victims of  she is asking per royal title from US$2000 to US$20,000. These people have no authority to sell royal titles according to the Sultanate of Maguindanao and the Supreme Sultan of Magindanao.

SCAM- LY THAO KY had sold certificates using the seal of the founder of WCH from US$100 and above.

FRAUD- LY THAO KY presents herself as a Princess of the Philippines along with many other Vietnamese that she brought to Manila. It is very obvious, she is not a Filipino, how can she be a Princess of the Philippines. She thinks everybody is a fool and stupid!

Apparently, Ly Thao Ky or BUI THI PHUOC THAO had been questioned by the Vietnamese authorities and for several times and her events were raided by the Police. 

Ly Thao Ky owed a number of Vietnamese people a lot of money amounting to hundred thaousands of dollars. The reason she is not captured is she has a habit of moving from one city to another. She uses many aliases and using APHCA company and events as front to solicit more money.

Ly Thao Ky, her lover David Vu and Bhae Amor Mastura kept on recruiting people promising them royal tittles of the Philippines. Infact they are planning an event in the Philippines this coming March 2023.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

NỢ- Người phụ nữ có tên LÝ THẢO KỲ này đã nợ We Care for Humanity 2000 đô la Mỹ từ tháng 10 năm 2022 và không có bất kỳ nỗ lực nào để trả. Số tiền này dự định sẽ được sử dụng vào mục đích nhân đạo tại Việt Nam nhưng thay vì chi trả, cô lại lẩn trốn và trốn tránh tổ chức.

LỪA ĐẢO THẢO KỲ cùng với người tình DAVID VU và đối tác người Philippines, một Quốc vương giả mạo khác của Mindanao- BHAE IZASHY AMOR MASTURA tên thật là BAINOT MAMASASULOG, người giúp việc gia đình tại Ả Rập Saudi đã bán bất hợp pháp tước hiệu h*oàng gia Minadanao cho công dân Việt Nam. Theo lời khai của các nạn nhân, cô ấy yêu cầu mỗi danh hiệu h*oàng gia từ 2000 đô la Mỹ đến 20.000 đô la Mỹ. Những người này không có thẩm quyền bán các tước vị h*oàng gia theo Vương quốc Hồi giáo Maguindanao và Quốc vương tối cao của Magindanao.

LỪA ĐẢO THẢO KỲ đã bán chứng chỉ có dấu của người sáng lập WCH từ 100 USD trở lên.

LỪA ĐẢO LÝ THẢO KỲ tự giới thiệu mình là Công chúa của Philippines cùng với nhiều người Việt Nam khác mà cô ta đưa đến Manila. Rất rõ ràng, cô ấy không phải là người Philippines, làm sao có thể là Công chúa của Philippines. Cô ấy nghĩ tất cả mọi người là một kẻ ngốc và ngu ngốc!

Rõ ràng, Lý Thảo Kỳ hay BÙI THỊ PHƯỚC THẢO đã bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn và nhiều lần và các sự kiện của cô đã bị Công an bố ráp.

Lý Thảo Kỳ nợ một số người Việt số tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la. Lý do cô ấy không bị bắt là vì cô ấy có thói quen di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Cô ấy sử dụng nhiều bí danh và sử dụng công ty APHCA và các sự kiện làm bình phong để thu hút thêm tiền.

Lý Thảo Kỳ, người tình David Vũ và Bhae Amor Mastura liên tục tuyển người hứa hẹn tước hiệu h*oàng gia Philippines. Trên thực tế, họ đang lên kế h*oạch cho một sự kiện ở Philippines vào tháng 3 năm 2023 sắp tới.

Report Attachments


Reports & Rebuttal
Respond to this report!
Also a victim?
Repair Your Reputation!